Gluten-Free Sourdough Croutons (vegan, nut-free, nourishing)